TULIS STRECHY, s.r.o. Rotating Header Image

Rekonštrukcia strešnej krytiny liečebného komplexu Hviezdoslav

21.10.2008
Na brehu Štrbského plesa už čoskoro otvoria prvý päťhviezdičkový hotel vo Vysokých Tatrách – Grand hotel Kempinski High Tatras. Pozostáva z komplexu budov, ktoré prvotne slúžili ako sanatóriá. Postavili ich v niekoľkých obdobiach a prepojili až sekundárne. Komplex tvorili objekty Jánošík, Kriváň, Hviezdoslav a spojovacia budova. Končistá, ktorú možno vidieť už len na starých pohľadniciach, sa však nezachovala. Pamiatkari z dôvodu jej dezolátneho stavu a nemožnosti záchrany povolili jej asanáciu. Zvyšné budovy sa spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso, a. s., rozhodla zrekonštruovať. Súčasťou tohto procesu bolo aj riešenie nového systému zastrešenia a vyhotovenia krytiny v regióne s extrémne náročnými klimatickými pomermi.

Východiská
Najstaršia časť komplexu, ktorá nesie názov Jánošík, sa dokončila približne v roku 1896, posledná časť v 20. rokoch minulého storočia. Preto sa liečebný dom zaradil medzi pamiatkovo chránené objekty. Celý komplex sa navyše nachádza v oblasti s najvyšším stupňom ochrany prírody. Postavili ho na moréne (horniny natlačené pohybom ľadovca do nižších polôh, kde sa ľadovec neskôr roztopil a vzniklo z neho pleso), ktorá tvorí breh Štrbského plesa. Tieto východiská spolu so špecifickými klimatickými podmienkami a zámerom investora vybudovať päťhviezdičkový hotel sú dôvodom, že táto rekonštrukcia sa zaraďuje medzi pomerne zložité. Všetky použité materiály sa totiž museli navrhnúť tak, aby vyhovovali náročným vysokohorským klimatickým podmienkam.
Systém zastrešenia
V strednej Európe má použitie kosoštvorcových šablón zo zinkového plechu veľkú tradíciu. Prekrytie tohto charakteru sa vyvinulo okolo roku 1840, avšak ich použitie je po druhej svetovej vojne prechodne na ústupe. Dnes sa tento spôsob ukladania používa nielen pri obnove pamiatkovo chránených objektov, ale aj pri oplášťovaní strešných nadstavieb, vikierov, komínov či strešných štítov. Kosoštvorcové krytie si vo svojej modernej podobe získava čoraz väčší vplyv v rámci súčasnej architektúry.

Krytie z kosoštvorcových šablón je v skutočnosti krytie z malorozmerových prvkov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti. Názov krytia pramení z pomenovania tvaru jeho jednotlivých prvkov. Existujú dve vyhotovenia: natiahnuté a štandardné. V natiahnutom, čiže kosoštvorcovom type krytia zvierajú spodné hrany šablón ostrý uhol, zatiaľ čo v štandardnom (resp. štvorcovom) krytí ide o pravý uhol.

Tento typ krytia sa zásadným spôsobom odlišuje od vláknito-cementových tabúľ alebo šindľov s podobným optickým vzhľadom. Rozdiel je v tom, že šablóny zo zinkového plechu sa cez seba nielen prekladajú, ale pre lepšiu tesnosť a odolnosť proti prieniku vlhkosti a proti sacej sile vetra aj vybavujú spätnými ohybmi v obvodovej časti. Spätné ohyby zároveň slúžia ako spoje jednotlivých šablón. Na vytvorenie spoja sa na hornej strane šablóny vyhotovil ohyb dopredu a na spodnej strane zasa spätný ohyb. Dajú sa vyrábať priemyselne i v klampiarskych dielňach a svojím malým formátom vytvárajú možnosť na funkčné a vzhľadovo estetické zastrešenie aj pri komplikovaných tvaroch.

Konštrukcia krovu

Pôvodné drevené nosné konštrukcie sa z väčšej časti demontovali a nahradili novou konštrukciou tak, aby sa podkrovná časť mohla využívať na obytné účely. Novú nosnú konštrukciu krovu tvorí kombinácia oceľovej a drevenej konštrukcie. Primárnu nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy osovo vzdialené max. 3 300 mm. Rámy sa vytvorili zvarením dvojice oceľových profilov 2 × U180. Rám v strede podopiera dvojica stĺpov, zvarených z oceľových profilov 2 × UE160, ktoré sa nachádzajú nad nosnými stenami. Rámy prepájajú stužovadlá IPE140, resp. väznice 2 × U140.

Na primárnej oceľovej konštrukcii sa vyhotovila drevená väznicová sústava, ktorú tvoria krokvy 130/200 mm, klieštiny 2 × 60/200 mm a v mieste primárnych oceľových rámov aj vzpery 130/200 mm. Krokva sa v spodnej časti kotví cez platne na oceľové väznice 2 × U140. V hornej časti leží na drevených väzniciach 180 × 220 mm. Konštrukcia krovu je celoplošne zavetrená doskovým záklopom s hrúbkou 25 mm, a na existujúcu stropnú konštrukciu sa kotví cez kotevné platne.

Klampiarske konštrukcie
Klampiarske práce zodpovedali ploche približne 4-tisíc m2. V rámci projektu sa museli konzultovať technické predpoklady na správnu funkciu kovového zastrešenia. Spresnili sa navrhnuté strešné skladby a spôsob odvetrania strešného plášťa. Spracoval sa plán kladenia krytiny a doriešenia realizačných detailov, napríklad zhotovenie úžľabí, nároží, odvetrania v hrebeni, detaily snehových zábran spolu s ich statickým prepočtom a schémou rozmiestnenia na ploche strechy.

Samotnú strešnú konštrukciu tvorí strešný plášť s tepelnou izoláciou s hrúbkou 200 + 170 mm, ktorá sa jednak nachádza v priestore medzi krokvami, ale aj v podobe ďalšej vrstvy pod krokvami. Zastrešenie objektu rieši systém strešných šablón 400 × 400 mm z predzvetraného modrošedého titánzinkového plechu s hrúbkou 0,7 mm. Šablóny k podkladu kotvia vždy dve svorky. Sklon strešnej krytiny sa v jednotlivých objektoch odlišuje a pohybuje v rozpätí 30° až 42°, na vežičkách sa rovná 73°. Na strechách s nižším sklonom sa použil systém dvojitej stojatej drážky s celoplošným tesnením, napr. pri oblúkových vikieroch a pultových strechách prepojovacích traktov.

Materiál zastrešenia sa pre tvarovo náročný pamiatkovo chránený objekt ukázal ako vhodný aj vďaka svojej nenáročnosti na údržbu, dlhej životnosti (80 až 150 rokov) a jednoduchej spájkovateľnosti. Počas obhliadok sa podarilo identifikovať a odstrániť nedostatky pri vyhotovení poistných fólií, a to predovšetkým v miestach strešných prestupov.

Kúpele Štrbské Pleso, a. s.
Developer: J&T Real Estate, a. s.
Autor návrhu: Dipl. Ing. Arch. Peter Černo, architektonická kancelária Cerno+Architekten, Mníchov
Projektant: GFI, a. s., Bratislava
Generálny dodávateľ: Semos, spol. s r. o., Prešov
Zastrešenie a strešné odvodnenie: RHEINZINK SK, s. r. o.
Dodávateľ klampiarskych prác: Trymont, spol. s r. o., Lučivná; Tulis Strechy, s. r. o., Smižany
Realizácia klampiarskych prác: máj 2006 – júl 2008

Investor:

Ing. Gabriel Boros v spolupráci s J&T Real ­Estate, a. s., a GFI, a. s., Bratislava
Foto: J&T Real Estate, a. s., GFI, a. s., ­Bratislava, RHEINZINK SK, s. r. o.

Autor je konateľom spoločnosti a zároveň pôsobí 8 rokov na poli technického poradenstva pre firmu RHEINZINK SK, s. r. o.